Sidebar

"אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה" היא חברה המתמחה בייעוץ וליווי בניה ירוקה לפי תקן 5281. החברה מעניקה ללקוחותיה- יזמים וחברות בניה- שירות מקצועי ומקיף, תוך דגש על עמידה ביעדי הבניה הירוקה, בתקציב ובלוחות הזמנים המוגדרים.

 • התקן הישראלי לבניה ירוקה, ת"י 5281, אומץ ע"י רשויות מקומיות רבות כתנאי מחייב לקבלת היתרי בניה בתחומן.
 • יזמי בניה נדרשים להגיש אוגדן בניה ירוקה, המוכיח את התאמת המבנים המתוכננים לתקן.
 • יזמים רבים משלבים יועצי בניה ירוקה בצוותי התכנון, לצורך הכנת אוגדן הבניה הירוקה והסמכת המבנים לתקן 5281.

"אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה", החברה במועצה הישראלית לבניה ירוקה, מציעה יעוץ וליווי בתהליכי תכנון והסמכת מבנים לפי תקן 5281:

 • בחינת המצב הקיים והערכת הניקוד שיושג.
 • המלצות לשיפור התכנון והביצוע להשגת ניקוד נוסף בתקציב מינימאלי.
 • הכנת אוגדן בניה ירוקה והגשתו לגורם המאשר, לצורך הוצאת היתר בנייה .
 • בקרה על התאמת הביצוע לתכנון, במסגרת תהליך הבניה, עד קבלת תעודת גמר.

צוות הבניה הירוקה באתוס משמש כיועצים המקצועיים ומלווי הבניה הירוקה בשניים מהפרויקטים המשמעותיים ביותר הנמצאים בבניה בתל אביב כיום: פרויקט שרונה (יזם: גינדי החזקות, אדריכלית: קיקה ברא"ז), הכולל כ-320 יח"ד בשלושה מגדלים בנוסף לאלפי מ"ר של משרדים ומסחר ("שרונה מרקט") ופרויקט מגדלי הארבעה (יזם: קבוצת חג'ג', אדריכל: משה צור), הכולל עשרות אלפי מ"ר של משרדים בשני מגדלים. בנוסף, אנו משמשים כיועצי הבית של רשות שדות התעופה, ומבצעים בקרה על תהליך הטמעת הבניה הירוקה בפרויקט הקמת נמל התעופה הבינ"ל בתמנע והרחבת טרמינל 3 בנתב"ג.

אחד מהפרויקטים המשמעותיים ביותר בו מעורבת חברת אתוס בתחום הבנייה הירוקה, כאמור, הוא פרויקט "שרונה" של חברת גינדי החזקות בתל אביב. במסגרת תהליך התכנון, לצוות אתוס ליווה את היזמים, האדריכלים וצוות התכנון, לצורך הטמעת עקרונות הבנייה הירוקה במבנים, תוך בחינת התכנון ומתן המלצות להשגת ניקוד נוסף בתקציב מינימאלי. כחלק מתהליך הרישוי, הוגשו לאישור עיריית תל אביב יפו אוגדנים בניה ירוקה (למגדלי המגורים ולקומת המסחר), המבוססים על דרישות ת"י 5281 לבניה ירוקה. לקראת סיום תהליך הבנייה צוות אתוס עורך את המסמכים הנדרשים להצגת התאמת הביצוע בפועל לתכנון אשר הוצג באוגדנים. זאת, באמצעות קיום פגישות עם הקבלן ומנהלי הפרוייקט, וכן ביקורים תקופתיים באתר, ריכוז המסמכים וליווי שוטף של מנהלי הפרוייקט. ייעוץ הבנייה הירוקה בחברתנו, בפרויקט שרונה, כמו גם בפרויקטים אחרים, מאופיין בהקפדה על הערכים והדגשים המקצועיים הבאים:

 • מקצוענות: הבנה מעמיקה של עקרונות הבניה הירוקה ושל דרישות התקן והרשויות.
 • פתרון שלם: ניתוחים ביו- אקלימיים והצללות, ייעוץ תרמי כולל, סקרי זיהומי קרקע, סקרים אקולוגיים.
 • גישה כלכלית: פתרונות להשגת ניקוד רצוי בתוך מסגרת תקציבית נתונה .
 • רמת שרות: עמידה בלוחות זמנים, התאמה לצרכי הלקוח וייצוגו מול הגורמים הרלוונטיים.
 • אינטגרציה: יכולת השתלבות והובלת צוות התכנון ליעדי הבניה הירוקה הנדרשים.
ניתוח השפעת הצללות E D